Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. svibnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-350-05/22-01/000007
URBROJ: 2140-08-22-0003
Krapina, 06.05.2022.

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
                HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
                Elektra Zabok,Matije Gupca 57, 49210 Zabok
                zastupan po: Mario Kaksa, Drawing d.o.o., Duga ulica 24,
                Vinkovci, OIB 48278155177

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

  • građevinu infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2 b. skupine – distribucija električne energije, priključni SN 10(20)kV vod TS 10820)/0,4 kV Gornje Jesenje Osredečki NN Razvodna katastarskim česticama k.č. broj 1299/4, 1318/1, 4528/2, 1322/1, 1322/2, 1298/1, 1298/2, 1297/1, 1436, 1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 4632, 1288, 1286, 1441/1, 1287/9, 1287/8, 1287/7, 1287/6, 1284/1, 1284/2, 1284/3, 1287/2, 1287/14, 1494/10, 1494/8, 1494/6, 1487, 1495/2, 1495/1 k.o. Jesenje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.05.2022. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu
stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije
odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te
elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

VIŠA STRUČNA SURADNICA
Vanja Strabić, mag.ing.aedif.