Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000013
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0005
Zabok, 22.05.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – spojnog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV TZA198  POZNANOVEC 1 do TS 10(20)/0,4 kV TZL110 POZNANOVEC-DVORAC, 2. skupine,na katastarskim česticama 1331/1, 172, 170, 168/9, 1084, 1525, 1561, 1651/1, 1652, 1673/2, 1934, 168/8, 2392, 1280, 2395, 1562, 1673/1, 2390, 1239/1, 1675, 1674 i 1672, k.o. Poznanovec (Poznanovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2018. godine od 9.00 do 12.00 sati, na lokaciji – u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Darinka Habulin, ing.građ.