Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000020
URBROJ: 2140/01-08/1-17-0004
Krapina, 27.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava – rekonstrukcija (obnova) državne ceste D 206, dionica Valentinovo – Petrovsko, faza 2 od km 4+010,00 do km 8+340,00, 1. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2664 k.o. Petrovsko i k.č.br. 1831/1 k.o. Svedruža.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  09.10.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.