Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. kolovoza 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000173
URBROJ: 2140/01-08-6-21-0006
Zlatar, 17.08.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatski Telekom d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2.b skupine, postavljanje podzemne kabelske kanalizacije i novih stupova uz državnu cestu DC540 i lokalnu cestu LC22060 na katastarskoim česticama k.č. 3026/2, 3226/1, 3060/1, 2922/2, 2922/3, 2921/2, 2921/1, 2902/1, 5795 k.o. Jertovec (Jertovec), k.č. 1482/1 k.o. Pešćeno (Pešćeno).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.08.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, II kat.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vjeran Jugo, dipl.ing.građ.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: vjeran.jugo@kzz.hr