Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000095
URBROJ: 2140/01-08/2-17-0007
Donja Stubica, 21.04.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN BOKUN, HR-49245 GORNJA STUBICA, GUPČEVOJ LIPI 3

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  stambene namjene , 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 57 k.o. Gornja Stubica (Gornja Stubica, Gupčevoj lipi 3).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.05.2017. godine (četvrtak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.