Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. kolovoza 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zabok

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000070
URBROJ: 2140/01-08-5-20-0004
Zabok, 13.08.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN BUBNJAR

HR-49221 Bedekovčina, ZADRAVEC 24

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice stambene namjene, 2.b skupine – stambena građevina utvrđivanje građevne čestice stambene namjene (pomoćna), 2.b skupine – gospodarska građevina na novoformiranoj građevnoj čestici 14/2 i 15/2 k.o. Komor (Bedekovčina, Zadravec 24).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.08.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, sob br.12.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.