Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000113
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0007
Zabok, 31.05.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN ČEFKO, HR-49210 ZABOK, ODVOJAK TRŠINSKI 9

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – stambene zgrade, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. br. 5521/1 (558/1), k.o. Zabok (Zabok).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  12.06.2019. godine od 8.00 do 14.00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/I.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Darinka Habulin, ing.građ.