Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. kolovoza 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000201
URBROJ: 2140/01-08-20-0004
Krapina, 26.08.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN GOLEC

HR-49234 Petrovsko, PRESEKA PETROVSKA 64

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poljoprivredne namjene, 2.b skupine poljodjelska kućica na postojećoj građevnoj čestici k.č.686/1 k.o. Svedruža (Svedruža).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.09.2020. god. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.