Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000113
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0005
Donja Stubica, 14.05.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN IVANKO, HR-10382 GORIČICA, PAUKOVEČKA CESTA 28

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu  stambene namjene i gospodarske namjene, na građevnoj čestici k.č. 940 i 939 k.o. Stubičko Podgorje (novoformirana k.č. 940 k.o. Stubičko Podgorje), Donja Podgora 106, Donja Stubica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  25.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.