Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000090
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0004
Krapina, 11.04.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Ivan Janžek, HR-10000 Zagreb, Josipa Pupačića 13

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za      građevinu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – klijet, 2. skupine i građevinu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – pomoćna građevina – spremište, 3. skupine,na katastarskim česticama 1610/1 i 1614 k.o. Jesenje u Brdu Jesenjskom.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  23.04.2018 u 900 sati, u ovom Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tatjana Horvat, građ.teh.