Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. veljače 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/21-01/28
URBROJ: 2140/1-08-2-22-3
Donja Stubica, 09.02.2022.

Javni poziv za uvid u spis predmeta
IVAN KUŠIĆ, Marija Bistrica, Poljanica Bistrička 209

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena rješenja o uvjetima građenja izdanog za rekonstrukciju postojeće pomoćne građevine u stambenu građevinu – obiteljsku kuću i rekonstrukciju pomoćne građevine, na građevnoj čestici broj 2707/1 k.o. Poljanica Bistrička.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.02.2022. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena rješenja o uvjetima građenja može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.