Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000273

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0004

Krapina, 11.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN RANOGAJEC, HR-49233 GORNJE JESENJE, BRDO JESENJSKO 16A

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevinu stambene namjene i građevinu stambene namjene (pomoćna) – garaža, 3.b skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č. 1606/1 i 1606/2 k.o. Jesenje.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.10.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.

            sabor_grb_rh_220 - mali

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000273

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0004

Krapina, 11.10.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN RANOGAJEC, HR-49233 GORNJE JESENJE, BRDO JESENJSKO 16A

– dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

     građevinu stambene namjene i građevinu  stambene namjene (pomoćna) – garaža, 3.b skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č. 1606/1 i 1606/2 k.o. Jesenje.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.10.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.