Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000248
URBROJ: 2140/01-08/1-17-0003
Krapina, 28.11.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN ŠOŠTARIĆ, HR-49233 GORNJE JESENJE, GORNJE JESENJE 181

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu – gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – klijet,na katastarskoj čestici k.č.br. 695/1 k.o. Jesenje, Gornje Jesenje.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  12.12.2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.