Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000068
URBROJ: 2140/01-08-20-0004
Krapina, 20.03.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Ivan Toplak
HR-49225 Đurmanec, Prigorje 69A

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, 3.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 965/15 k.o. Putkovec (koja će se formirati od k.č.br. 965/15, 965/5, 965/9 i dijela 965/4 k.o. Putkovec) u Prigorju 69A.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31.03.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 1.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tatjana Horvat, građ.teh.