Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. rujna 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zabok

KLASA: UP/I-361-05/15-31/000001
URBROJ: 2140/01-08/5-15-0005
Zabok, 30.09.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVICA CAKOL HR-49210 ZABOK, ULICA BREGI ZABOČKI 83
– dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za
-caffe bar (promjena namjene iz prodavaonice cipela u caffe bar) na građevnoj čestici br. 7342 koja nosi gruntovnu oznaku 1777/7 k.o. Zabok.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.10.2015. godine u 8.00 sati, na lokaciji Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.