Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000429

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 20.12.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVICA KUNŠTEK, HR-49231 Lupinjak, LUPINJAK 47/1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine stambene namjene, 3.a skupine – dogradnja i nadogradnja – jedna stambena jedinica

na postojećoj građevnoj čestici 650 k.o. Lupinjak (Hum na Sutli, Lupinjak 47/1).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.12.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, soba 20, tel. 049/377-211.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.