Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000180
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0008
Donja Stubica, 17.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVICA-ROBERT BEZIK-HARIC, HR-49240 DONJA STUBICA, PUSTODOL 164

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za: rekonstrukciju građevine  stambene namjene – obiteljska kuća, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č. 4722 i 4723 k.o. Donja Stubica (Donja Stubica, Pustodol 164).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  28.08.2018. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.