Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. svibnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I  ZAŠTITU OKOLIŠA
KRAPINA

Klasa: UP/I-361-03/14-01/255
Urbroj: 2140/1-08/1-15-4
Krapina, 04.05.2015.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina na temelju odredbe članka 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda naselja Španičeki, Levaki i Jugci na zemljištu u k.o. Krapina  i k.o. Petrovsko na području Grada Krapine i na području Općine Petrovsko, objavljuje

JAVNI   POZIV 

investitoru, vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Krapina i k.o.  Petrovsko na području Grada Krapine i na području Općine Petrovsko, na kojima se izdaje građevinska dozvola za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda naselja Španičeki, Levaki i Jugci, prema glavnom projektu broj TD 02/14-GP od kolovoza 2014. godine, izrađenom od tvrtke HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Zagreb, Radićeva 32, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s tim nekretninama,  da izvrše uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Uvid u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu svojstvo stranke (izvod iz zemljišne knjige i/ili posjedovni list) i to osobno ili po opunomoćeniku u prostorijama ovog Upravnog odjela u Krapini, dana 15. 05. 2015. godine u 9,00 sati.

Ako se stranke ne odazovu ovom pozivu, smatra se da je stranci pružena mogućnost uvida u spis predmeta te će se postupak nastaviti sukladno Zakonu o gradnji.

Dostava javnog poziva smatra se izvršenom objavljivanjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Viša referentica za prostorno uređenje i gradnju

Mirjana Vidiček, ing.građ.