Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000233
URBROJ: 2140/01-08/3-17-0003
Klanjec, 30.10.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JASNA BILJAN KOLAREC, HR-10257 BREZOVICA, KUPINEČKI KRALJEVEC, PANDAKI II.OGRANAK 1

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za Zgradu stambene namjene – 1 stan, Pomoćnu zgradu – spremište, pomoćnu zgradu – spremište, na katastarskim česticama k.č.br. 1041, 1042-dio k.o. Miljana, naselje Pušća 34.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.11.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.