Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000111
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0007
Donja Stubica, 18.04.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOSIP HANŽEK, HR-49240 MATENCI, MATENCI 32A
GJURGJICA HANŽEK, HR-49240 MATENCI, MATENCI 32A

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 2. skupine – garaža i spremište na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 4969/2 k.o. Andraševec (Matenci, Matenci 32A).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  30.04.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.