Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. kolovoza 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000308
URBROJ: 2140/01-08-21-0005
Krapina, 30.08.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KARLO RUMBAK, HR-49234 PETROVSKO, PRESEKA PETROVSKA 15

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poljoprivredne namjene, 2.b skupine – spremište poljoprivrednih alata i strojeva na katastarskoj čestici broj 919/2 k.o. Petrovsko (Preseka Petrovska 15).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.09.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina, Magistratska 1.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vanja Strabić, mag.ing.aedif.