Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000070
UBROJ: 2140/01-08/3-18-000
Klanjec, 19.03.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SINIŠA VLAHOVIĆ, HR-49290 KLANJEC, GREDICE 50

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

  • Zgradu stambene namjene –  1 stan, 2. skupine
  • Zgradu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti –  staja,
  • Zgradu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti –  svinjci, 3. skupine
  • Pomoćnu građevinu –  kućno spremište,koje su izgrađene na k.č.br. 332/3, 338/1 i 339/3 k.o. Novi Dvori Klanječki, Gredice 51.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  10.04.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.