Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000015
URBROJ: 2140/01-08-20-0008
Krapina, 19.03.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o
HR-49000 Krapina, Gajeva 20

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine – vodoopskrbna mreža visoke zone “Gornji Macelj” na katastarskim česticama broj 4525, 4469, 4484, 4483/1, 4475, 4476, 4477, 4480, 4495, 4482, 4619, 4481, 4497, 4496, 4498, 4501/1, 4499, 4500, 4501/2, 4504, 4506, 4507/1 k.o. Jesenje (Gornji Macelj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31.03.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.