Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000059
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0010
Zabok, 06.06.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE , HR-49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – prilazna i spojna cesta naselju Krapinske Toplice, 2. skupine, na katastarskim česticama kat. čest. br. 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1721, 1741, 1742, 1743, 1744, 1910, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1844, 1829/1, 1830/1, 1833/1, 1834/1, 1835/1, 1838/2, 2417, 1831/2, 1830/2, 1833/2, 1834/2, 1835/2, 1838/1, 1879, 1885/2, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1664, 1665, 1666, 1649, 1648, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625, 1622 k.o. Krapinske Toplice (Krapinske Toplice, Krapinske Toplice).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.06.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.