Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000148
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0003
Zabok, 13.06.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KREŠO TRETINJAK, HR-49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, VRANKOVEC 22A

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, skupina neodređena i građevinu stambene namjene (pomoćna), skupina neodređena – garaža na novoformiranoj građevnoj čestici 483 (nastala od kat. čest. br. 483, 481/8, d481/4 i d481/5 k.o. Sveti Križ Začretje (Sveti Križ Začretje, Vrankovec 22a).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.