Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. rujna 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Klanjec
KLASA: UP/I-361-03/15-01/000087
URBROJ: 2140/01-08/3-15-0009
Klanjec, 03.09.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta  HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
–  rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – uređenje raskržja drževne ceste D 205 i ulice A. Mihanovića u Mihanovićevom dolu – križanje Klanjec jug, na katastarskoj čestici broj  3203 k.o. Klanjec (Klanjec,).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16.09.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec, Trg Mira 11, soba 4,.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc. ing.građ.