Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000091
URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004
Pregrada, 18.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

KUNAGORA d.o.o., HR-49218 Pregrada, Trg Gospe Kunagorske 8.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zahvat u prostoru poslovne namjene, 2. skupine – trgovina neprehrambenim artiklima zahvat u prostoru poslovne namjene, 2. skupine – proizvodna na novoformiranoj građevnoj čestici 2142(1323/15), 2143(1322/10) k.o. Pregrada (Pregrada).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.04.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.