Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. listopada 2020.

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000215
URBROJ: 2140/01-08-2-20-0006
Donja Stubica, 23.10.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
LJUBICA ČIGIR, HR-49240 Donja Podgora, DONJA
PODGORA 142A

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, skupina neodređena za novoformirana k.č. 1658/3 k.o. Dubovec koja se utvrđuje iz dijela k.č. 1658/1 i dijela k.č. 1659 k.o. Dubovec (Gornja Stubica, Dubovec 23).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.11.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da
ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.