Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000216
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0006
Krapina, 20.09.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Ljubica Kiseljak, Orehovec Radobojski 29

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 767/15 k.o. Radoboj u Orehovcu Radobojskom.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.10.2018. godine u 09:00 sati, u ovom upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tatjana Horvat, građ.teh.