Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000129
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0015
Donja Stubica, 17.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

LOVRO STEPINAC, HR-10000 ZAGREB, ALBERTA FORTISA 16

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća, 2. skupine,na katastarskim česticama 1520/2, 1520/3, 1520/4,1520/5, 1520/6 (novoforimirana čestica oznake k.č. 1520/6 k.o. Oroslavje) k.o. Oroslavje, Oroslavje, Ulica kralja Tomislava bb.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.08.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.