Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000202
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0013
Donja Stubica, 26.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

LUKA GRABUŠIĆ, HR-49240 DONJA STUBICA, DUBRAVAČKA 1A

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća na k.č. 290/13, 290/14 (novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 290/13) k.o. Stubičko Podgorje u Donjoj Stubici.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.08.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.