Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000333
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0006
Zabok, 24.12.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

M.I.-HEL. d.o.o., HR-49210 Zabok, Matije Gupca 28

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – višestambena zgrada s 24 stambene jedinice i potpornim zidovima visine do 1.5 m, 2. skupine, na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 7334/1 (1802/1) (nastala od k.č.br. 7333/1 (1802/2) i 7334/1 (1802/1)) k.o. Zabok (Zabok, Naselje Borovčaki bb).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.01.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.