Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000075
URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004
Pregrada, 01.04.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJA IVIĆ, SI-3000 CELJE, GORIŠKA 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zahvat u prostoru stambene namjene, 2. skupine – jedna stambena jedinica na novoformiranoj građevnoj čestici 1966 k.o. Brezno (Hum na Sutli, Donje Brezno 24/3).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.04.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.