Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000159
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003
Zabok, 23.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJA RAVENSKI, HR-49214 VELIKO TRGOVIŠĆE, DRUŽILOVEC 87

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za      stambene namjene – stambena zgrada, 3. skupine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – garaža i spremište, 3. skupine stambene namjene, pomoćna građevina – poljoprivredna zgrada, 2. skupine,na katastarskim česticama k.č.br. 1026, 1028 i 1035/1 k.o. Jezero Klanječko.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31.08.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.