Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000303

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 18.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJA VRAN, HR-49216 Desinić, DESINIĆ GORA 60

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– stambene namjene, 3.b skupine – jedna stambena jeinica

na novoformiranoj građevnoj čestici 104, 111, 116 k.o. Desinić (Desinić, Desinić Gora 60).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.11.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, tel. 049/377 211, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.