Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000065
URBROJ: 2140/01-08-20-0004
Krapina, 19.03.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Marijan Bosak, HR-49233 Gornje Jesenje,
Gornje Jesenje 96C

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za: građevinu mješovite namjene (stambeno – poslovne), 3.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 441/5 k.o. Jesenje (koja će se formirati od kat.čest.broj 441/5 k.o. Jesenje i dijelova kat.čest.broj 441/1, 441/6, 441/2 k.o. Jesenje) u Gornjem Jesenju.
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.03.2020. godine u 900 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 1.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tatjana Horvat, građ.teh.