Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000023

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0007

Donja Stubica, 13.02.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJAN GOSPOČIĆ, HR-49243 OROSLAVJE, BREGOVITA 30

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, gospodarsku građevinu – poljoprivredne djelatnosti i garažu na građevnoj čestici k.č. 937, 938/1 i 1852/2 k.o. Oroslavje (Oroslavje, Bregovita 30).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.