Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000039
URBROJ: 2140/01-08/1-19-0005
Krapina, 14.02.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJAN KATALENIĆ, GORNJE JESENJE 55

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju stambene zgrade i prenamjenu gospodarske zgrade u stambenu zgradu, 2. skupine,na novoformiranoj građevnoj čestici koja će se formirati od k.č. broj 34/9, te dijelova k.č. broj 34/1, 34/2 i 34/8 k.o. Jesenje, u Gornjem Jesenju 55.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vanja Strabić, mag.ing.aedif.