Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000215

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0009

Donja Stubica, 26.09.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJO MICAK, HR-49246 MARIJA BISTRICA, HUM BISTRIČKI 79C

ANITA MICAK, HR-49246 MARIJA BISTRICA, HUM BISTRIČKI 79C

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine stambene namjene u građevinu mješovite namjene (stambeno – poslovna), 2. skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1084/3 k.o. Laz Bistrički (Marija Bistrica, Hum Bistrički 79C).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.10.2019. godine u 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.