Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000077
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003
Zabok, 19.03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA BEDEKOVČINA , HR-49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeće građevine: javne i društvene namjene – društveni dom s poslovnim prostorom – trgovina mješovite robe – 2. skupine i pomoćne namjene – nadstrešnica, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 5119/1 i 5119/2 k.o. Komor (Martinec Orehovečki, Martinec Orehovečki).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.04.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.