Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000169
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0005
Pregrada, 26.06.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MATIJA KOLAREC, HR-49216 DESINIĆ, TABORGRADSKA ULICA 51

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zamjenske građevine  stambene namjene – jedna stambena jedinica, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1518/1 k.o. Desinić, Desinić, Taborgradska ulica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.07.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.