Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000155
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0006
Donja Stubica, 27.09.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MILKA KNEZIĆ-JURIN, HR-49240 LEPA VES, LEPA VES 93

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene i dvije građevine pomoćne namjene na građevnoj čestici k.č.br. 1161/1 i 1167/2 k.o. Lepa Ves, Donja Stubica, Lepa Ves 93.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.10.2018 u 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49.

III.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.