Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000244
URBROJ: 2140/01-08/3-17-0004
Klanjec, 22.11.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIODRAG MILETA, HR-10000 ZAGREB,
SIDE KOŠUTIĆ 14

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu stambene namjene –  1 stan, 2. skupine,na katastarskim česticama k.č.br. 601, 603, 604 k.o. Tuhelj,  naselje Pristava 99.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  04.12.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.