Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000076
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003
Zabok, 15.03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIRJANA ŠIMAG, HR-49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, MIRKOVEC 25

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine

  •   stambene namjene – stambena zgrada, 2. skupine
  •   gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja i spremište,
  • stambene namjene, pomoćna građevina – spremište i ljetna kuhinja, na katastarskim česticama 1232/2 i 1250/1 k.o. Mirkovec

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  23.03.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.