Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000249

URBROJ: 2140/01-08/5-19-0011

Zabok, 20.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIRZA BOTONJIĆ, HR-10000 Zagreb, Jarnovićeva ulica 17c

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene (povremeno stanovanje), 2.b skupine

na postojećoj građevnoj čestici 555/17 k.o. Veliko Trgovišće (Veliko Trgovišće, Veliko Trgovišće bb).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.12.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.