Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000129
URBROJ: 2140/01-08/3-18-0004
Klanjec, 08.06.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MLADEN HLUPIĆ, HR-10000 ZAGREB, GAREŠNIČKA ULICA 28

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za Zgradu stambene namjene – 1 funkcionalna jedinica, 2. skupine – Pomoćnu zgradu – garaža, 2. skupine – Zgradu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti -spremište poljoprivrednih proizvoda, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1889/1-dio, 1889/2-dio, 1890-dio, 1893-dio k.o. Tuhelj,  Lenišće 22.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4, tel. 049 550 080.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.