Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000193
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0003
Krapina, 18.10.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NADA GOTLIN, HR-49232 RADOBOJ, RADOBOJ 260

I.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene i  gospodarske namjene, na građevnoj čestici k.č. 172/4, 173/1, 173/2, 174/8, 174/9, 174/10 i 174/11 k.o. Radoboj Radoboj, Radoboj 260.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.10.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.