Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000208
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003
Zabok, 07.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NEDELJKO BAKRAN, HR-49210 ZABOK, JAKUŠEVEC ZABOČKI 83

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – vinogradarska klijet, 2. skupine, na građevnoj čestici 3810 (2199/1) k.o. Zabok (Zabok, Pavlovec Zabočki 108/F).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.08.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.