Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. kolovoza 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000338
URBROJ: 2140/01-08-6-21-0006
Zlatar, 26.08.2021.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
NENAD GRZELJ, HR-49255 Veternica, VETERNICA 62A

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine rekonstrukcija i dogradnja obiteljske kuće i gradnja zamjenske pomoćne građevine (garaža i spremište) na postojećoj građevnoj čestici 1358 k.o. Purga (Završje Loborsko).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.09.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.