Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000149
URBROJ: 2140/01-08/6-17-0006
Zlatar, 13.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA LOBOR, HR-49253 Lobor, Trg Svete Ane 26

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta – Ulica Franje Horvata Kiša sa odvodnim kanalom, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br.244/2 k.o. Purga (Lobor, Ulica Franje Horvata Kiša).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  27.06.2017 u 09:30 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat/62.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.